Miksi liittyisin?

Jätevesien käsittelyjärjestelmä vaikuttaa kiinteistön hintaan

Kun kiinteistöä ollaan myymässä, ostajalle on kerrottava jätevesijärjestelmästä. Mikäli järjestelmä on ajanmukainen ja helppohoitoinen, on kiinteistön hinta ymmärrettävästi korkeampi kuin päinvastaisessa tilanteessa.

Vesihuoltolain määräys

Vesihuoltolaki edellyttää, että kiinteistöillä on ”kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. (Vesihuoltolaki 1 §) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. (Vesihuoltolaki 10 §)

Kunta voi myöntää jätevesiviemäriin liittämisestä vapautuksen, jos kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. (Vesihuoltolaki 11 §)

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vanhojen kiinteistöjen jätevesihuolto lain mukaiseen järjestykseen vuoteen 2014 mennessä.

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki antaa kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevia periaatteita. Ne ovat ennaltaehkäisyn periaate, haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate.

Kiinteistönhaltijan tulee olla selvillä aiheuttamastaan ympäristövaikutuksesta ja riskeistä. (Ympäristösuojelulaki 5 §)

”Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vesikäymälän jätevedet sekä muut talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön…” (Ympäristönsuojelulaki 103 §)

Terveydensuojelulaki

Jätevesien puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. (Terveydensuojelu-laki 22 §) Viemäri ei saa aiheuttaa talousveden, uimarannan tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista. (Terveydensuojeluasetus)

Ranta-alueiden asutusta koskeva yleis- ja asemakaavan sisältövaatimus

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan sisältövaatimuksissa on korostettu ympäristönäkökohtaa ja vesiensuojelun huomioon ottamista. (MRL 73 §)