Miksi liittyisin?

Jätevesien käsittelyjärjestelmä vaikuttaa kiinteistön hintaan

Kun kiinteistöä ollaan myymässä, ostajalle on kerrottava jätevesijärjestelmästä. Mikäli järjestelmä on ajanmukainen ja helppohoitoinen, on kiinteistön hinta ymmärrettävästi korkeampi kuin päinvastaisessa tilanteessa.

Vesihuoltolain määräys

Vesihuoltolaki edellyttää, että kiinteistöillä on ”kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. (Vesihuoltolaki 1 §) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. (Vesihuoltolaki 10 §).
Kunta voi myöntää jätevesiviemäriin liittämisestä vapautuksen, jos kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. (Vesihuoltolaki 11 §)

Ympäristönsuojelulaki

Ympäristönsuojelulaki antaa kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevia periaatteita. Ne ovat ennaltaehkäisyn periaate, haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate ja aiheuttamisperiaate.
Kiinteistönhaltijan tulee olla selvillä aiheuttamastaan ympäristövaikutuksesta ja riskeistä. (Ympäristösuojelulaki 6 §)
”Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.” (Ympäristösuojelulaki §155).
”Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä.” (Ympäristösuojelulaki §156)

Terveydensuojelulaki

Jätevesien johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. (Terveydensuojelulaki 22 §) Viemäri ei saa aiheuttaa talousveden, uimarannan tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista. (Terveydensuojeluasetus 11§)

Ranta-alueiden asutusta koskeva yleis- ja asemakaavan sisältövaatimus

Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan sisältövaatimuksissa on korostettu ympäristönäkökohtaa ja vesiensuojelun huomioon ottamista. (MRL 73 §)

Vesihuoltolaki 9.2.2001/119
Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527
Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763
Terveydensuojeluasetus 16.12.1994/1280
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132