Jos en halua liittyä?

Jos en halua osuuskunnan vesi- ja jätevesihuoltoa?

Laki edellyttää, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. (Vesihuoltolaki 10 §)
Kunta voi myöntää jätevesiviemäriin liittämisestä vapautuksen, jos kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. (Vesihuoltolaki 11 §).
Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on kuitenkin se, että jätevedet ovat oikein käsiteltyjä. Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vesikäymälän jätevedet sekä muut talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön.” (Ympäristönsuojelulaki 155 §)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää veden ja jäteveden johtamislupia ja vesihuoltolain mukaisen vapautuksen viemäriin liittymisestä. Kunnissa jätevesien johtamiseen liittyvissä asioissa oikea viranomainen on:

  • Jyväskylässä: Ympäristönsuojelu, Lupa-ja ilmoitusasiat (https://www.jyvaskyla.fi/YMPARISTO/ymparistonsuojelu/lupa-ja-ilmoitusasiat)
  • Muuramessa Ympäristönsuojelu (https://www.muurame.fi/ymparistonsuojelu)

Jos haluan viemärin, mutta en osuuskunnan vettä?

Vesihuoltolaki edellyttää, että kiinteistöillä on ”kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.” (Vesihuoltolaki 1 §) Sama laki myös edellyttää, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. (Vesihuoltolaki 10 §)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää veden ja jäteveden johtamislupia ja vesihuoltolain mukaisen vapautuksen viemäriin liittymisestä. Kunnissa jätevesien johtamiseen liittyvissä asioissa oikea viranomainen on:

  • Jyväskylässä: Ympäristönsuojelu, Lupa-ja ilmoitusasiat (https://www.jyvaskyla.fi/YMPARISTO/ymparistonsuojelu/lupa-ja-ilmoitusasiat)
  • Muuramessa Ympäristönsuojelu (https://www.muurame.fi/ymparistonsuojelu)

Vesimittari laskutuksen pohjana

Vesiosuuskunta kuitenkin edellyttää näissä vesijohtoon liittymisvapautustapauksissa luotettavaa veden käytön mittaamista, jonka pohjalta jätevesilaskutus voidaan suorittaa.

Tämän vuoksi kiinteistössä on laitettava vesiosuuskunnan hyväksymään paikkaan osuuskunnan hyväksymä vesimittari, jonka lukeman pohjalta viemäriin johdettu jätevesi laskutetaan.